Umowa o powierzenie grantu o numerze: 3866/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Data zawarcia umowy o powierzenie grantu: 10 marca 2022 r.

Kwota przyznanego dofinansowania to: 814 032,57 zł (słownie: osiemset czternaście tysięcy trzydzieści dwa złote, 57/100), co stanowi 100% planowanych kosztów zadania.

Działania przewidziane do realizacji:

  • zakup i dostawa 80 szt. stacji roboczych;
  • zakup i dostawa 50 szt. zasilaczy awaryjnych (UPS);
  • zakup i dostawa 15 szt. laptopów;
  • zakup 50 szt. pakietów oprogramowania biurowego;
  • zakup i dostawa 1 szt. zasilacza awaryjnego (UPS) serwerowego;
  • zakup i dostawa kolorowego, laserowego urządzenia wielofunkcyjnego A3;
  • modernizacja systemu obiegu dokumentów;
  • diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Grant jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

banner na strone CG