Nr umowy o dofinansowanie: 53.RPLU.11.02.00-06-0023/18-00

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca/IZ RPO WL: Zarząd Województwa Lubelskiego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu: 27.06.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 080 986,40 PLN (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 40/100)

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 1 026 074,40 PLN (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote, 40/100)

Wkład własny: 54 912,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwanaście złotych, 00/100)

Okres realizacji Projektu: 03.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

Projekt realizowany był w partnerstwie Miasta Łuków i Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przy czym w/w Fundacja była Liderem Projektu, a Miasto Łuków - Partnerem.

Cel główny projektu:
Zwiększona dostępność do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 40 osób (20K, 20M) zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Łukowa do 31.08.2020 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.

Główne rezultaty:
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 42
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 42

Zadania:

  1. Organizacja i funkcjonowanie Klubu Seniora w Łukowie
  2. Zajęcia w Klubie Seniora w Łukowie
  3. Pozostałe wsparcie w Klubie Seniora w Łukowie
  4. Udział Seniorów w kulturze i życiu społecznym