ks. prał. Mirosław Łubik

Ksiądz prałat Mirosław Łubik z Łukowem jest związany od 1978 r., kiedy jako wikariusz przybył do parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Od początku służby w łukowskiej kolegiacie wspierał działania opozycji niepodległościowej, włączając się w powstanie na terenie miasta struktur NSZZ „Solidarność”, jak i rolniczych związków zawodowych. Obejmując członków tych organizacji opieką duszpasterską, organizował m.in. msze za Ojczyznę. Zajmował się również transportem literatury bezdebitowej - tj. prasy i ulotek - do Łukowa i jej kolportażem na miejscu. Używał w tym celu maszyny drukującej, którą w tajemnicy przed władzą państwową przechowywał w swoim mieszkaniu. Kolportowane przez niego treści wysyłane były również na teren Związku Radzieckiego.

Równolegle ks. Mirosław utrzymywał kontakty z opozycją siedlecką oraz działaczami Komitetu Obrony Robotników z całego kraju. Po wprowadzeniu stanu wojennego, mimo utrudnień ze strony SB, nadal czynnie wspierał podziemną „Solidarność”, odwiedzając chociażby osadzonych w więzieniach przyjaciół lub ukrywając osoby, którym groziło uwięzienie przez reżim komunistyczny. Organizował też pomoc materialną rodzinom pozbawionym środków do życia i kierował grupą młodych ludzi, która wykonywała napisy nawołujące do bojkotu wyborów do Sejmu i Rad Narodowych. Będąc obserwowanym przez służby i doświadczając również prób psychicznego oraz fizycznego złamania, pozostawał nielojalny wobec komunistycznych władz.

Ks. Mirosław Łubik wykonując posługę duszpasterską, przyczynił się również m.in. do powstania Klubu Integracji Katolickiej w Łukowie. Włączył się w powstanie parafii w podłukowskiej Krynce i stał na czele komitetu budowy świątyni w tej miejscowości. Przewodniczył też analogicznemu komitetowi na rzecz budowy świątyni w Rolach. W 1989 r. został proboszczem nowopowstałej parafii pw. NMP Matki Kościoła, gdzie doprowadził do wybudowania nowej świątyni i obiektów przyparafialnych. Pomagał w sprowadzeniu do parafii 22-głosowych organów piszczałkowych, które oprócz uroczystości religijnych wykorzystywane są także na potrzeby organizowanego od 10 lat Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie. Dzięki staraniom ks. Mirosława powstała też biblioteka parafialna, z której korzystać mogą również osoby z innych części miasta.

Wyróżniony przez 30 lat był także kapelanem w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, wspomagał też finansowo m.in. łukowski szpital. Za swą postawę oraz działalność duszpastersko-społeczną, został wielokrotnie nagrodzony i odznaczony, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i przez władze państwowe. Najważniejsze z wyróżnień to:

  • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restututa”;
  • Krzyż Wolności i Solidarności;
  • Złoty Krzyż Zasłużonych dla Województwa Lubelskiego;
  • Odznaka Honorowa „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”;
  • Odznaczenia NSZZ „Solidarność” z okazji różnic rocznic powstania Związku;
  • Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki;
  • Medal „Za zasługi dla Niepodległości”;
  • Łukowski Złoty Niedźwiedź.

Uchwałą Rady Miasta Łuków nr LV/410/2022 z 1 kwietnia 2022 r. nadano księdzu prałatowi Mirosławowi Łubikowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łuków