Planu Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej - konsultacje społeczne

Do 15 lutego trwały będą konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej - jednej z polityk gospodarczych Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Uwagi zgłoszone już na tym etapie mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR. Za opracowanie dokumentu odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo zachęca do udziału w konsultacjach społecznych podkreślając, że praktyczna wiedza i doświadczenie rolników zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich  oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Wszelkie uwagi lub opinie do projektu Planu można przekazywać za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej na której znajduje się webankieta.

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo oraz upowszechniana poprzez media.