Komunikat dot. funkcjonowania przedszkoli

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że od 29 marca 2021 r . (poniedziałek) w przedszkolach będą organizowane zajęcia dla dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w:

  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i ośrodkach dla przewlekle chorych, ośrodkach  opiekuńczo-wychowawczych
  • podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii koronawirusa i choroby COVID-19
  • pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonujących działania ratownicze
  • zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty.

Zajęcia w przedszkolach organizowane będą na wniosek rodziców.