Dofinansowanie na przebudowę ul. Objazdowej

Miło nam poinformować o dofinansowaniu, jakie otrzymał samorząd miejski na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Objazdowej (102441L) w m. Łuków”. Środki na wykonanie wyżej wymienionej inwestycji pochodzić będą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, znanego do niedawna jako Fundusz Dróg Samorządowych.

Miasto Łuków otrzymało 328 512 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwanaście złotych), co stanowi dofinansowanie w wysokości 50% wartości planowanej do realizacji inwestycji. Wkład własny na przebudowę ul. Objazdowej oszacowano na 328 514 zł, a całą wartość projektu określono na kwotę 657 026 zł.

Ulica Objazdowa zlokalizowana jest w pobliżu przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 76 (ul. Warszawska/Łapiguz), leży także w pobliżu osiedla mieszkaniowego przy ul. Zbożowej. Zgodnie z nazwą często jest wykorzystywana przez mieszkańców jako objazd drogi krajowej, stanowi też dojazd do firm produkcyjnych i usługowych. Ulica ta jest obecnie w złym stanie technicznym, a dzięki przebudowie zyska nową nawierzchnię. Prace drogowe obejmą m.in. roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, wykonanie elementów ulic – krawężników, ułożenie nowej nawierzchni oraz wykonanie oznakowania pionowego. Nowa ulica Objazdowa będzie mieć szerokość 6 metrów i będzie posiadać zjazdy na przyległe nieruchomości. Po obu stronach drogi wykonane zostaną także pobocza z kruszywa łamanego. Odwodnienie ulicy Objazdowej odbywać się będzie powierzchniowo na pobocza poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Wykonanie inwestycji współfinansowanej z RFRD zaplanowano na miesiące maj-listopad 2021 r.

Ponadto na liście rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg znalazł się inny wniosek Miasta Łuków, o nazwie „Przebudowa ulic miejskich: ul. Turystyczna (102511L) i ul. Wypoczynkowa (102525L) w m. Łuków”.