XLI sesja Rady Miasta

W dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 11 00 odbędzie się XLI zwyczajna sesja RADY MIASTA ŁUKÓW Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XLI sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od XL sesji Rady Miasta.
5. Informacja na temat sytuacji w mieście Łuków związanej z epidemią koronawirusa.
6. Informacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie z realizacji zadań za 2020 rok.
7. Informacja Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie z realizacji zadań za 2020 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie za 2020 rok z uwzględnieniem informacji o przygotowaniach do sezonu letniego.
9. Sprawozdanie z działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury w Łukowie za 2020 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łuków na rok szkolny 2021/2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Łuków do kategorii dróg gminnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
15. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Łuków za rok 2020 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łuków:
15.1. przedstawienie raportu o stanie Miasta Łuków za rok 2020,
15.2. debata nad raportem o stanie Miasta Łuków za rok 2020,
15.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łuków.
16. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za 2020 rok:
16.1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łuków za 2020 rok,
16.2. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łuków oraz sprawozdania finansowego,
16.3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu,
16.4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
16.5. dyskusja,
16.6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łuków za 2020 rok,
16.7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za 2020 rok.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie.