MKRPA: Ogłoszenie o konkursie wniosków

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy dotyczącej problemów związanych z uzależnieniami od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, analizy posiadanych zasobów, uwzględniając cele określone w Narodowym Programie Zdrowia w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii sformułowane zostały następujące priorytety działań: 

 1. Prowadzenie profilaktyki uniwersalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 2. Prowadzenie profilaktyki selektywnej, skierowanych do grup szczególnie narażonych na uzależnienie tj. osób bezrobotnych, sprawców przemocy oraz osób wykluczonych społecznie, osób eksperymentujących z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi, w tym nowymi substancjami tzw. „dopalaczami”.
 3. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do grupy dziewcząt i dorosłych kobiet.
 4. Prowadzenie działań wśród dzieci i młodzieży, mających na celu zwiększenie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem oddziaływań w obszarze profilaktyki uzależnień.
 5. Kontynuowanie polityki społecznej Łukowa, która przyczynia się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie, a w szczególności utrzymanie funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego jako miejsca udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie jak również pomocy osobom uwikłanym w przemoc.
 6. Wspieranie funkcjonowania świetlic środowiskowych prowadzących działania socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży z grup ryzyka.
 7. Wspieranie różnorodnych form doskonalenia zawodowego kadr zajmujących się profilaktyką uzależnień.
 8. Podejmowanie działań ukierunkowanych na kształcenie kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z grup ryzyka.
 9. Prowadzenie działań edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych, a w szczególności zwiększenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu w zakresie sprzedaży nieletnim, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz upowszechnianie procedury "bufora ochronnego" w punktach sprzedaży alkoholu.
 10. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.
 11. Przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie opieki zdrowotnej, psychologicznej i pomocy prawnej przysługującej ofiarom przemocy w rodzinie.
 12. Rozpowszechnianie programów terapeutycznych skierowanych do wszystkich osób bez względu na wiek, które wykazują postawy agresji psychicznej i fizycznej wobec otocznia, w celu redukowania takich zachowań.
 13. Prowadzenie działań edukacyjnych ukierunkowanych na redukcję zachowań agresywnych wobec dzieci.
 14. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży opóźniających wiek inicjacji alkoholowej i ostrzegających  o negatywnych skutkach spożywania alkoholu na wielu płaszczyznach.
 15. Promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień i proponowanie pozytywnych alternatyw w stosunku do środków uzależniających, traktowanych jako antidotum na problemy życiowe.

 

Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych:

 

I Obszar: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych i NSP.

 1. programy terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem;
 2. prowadzenie działań w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.
 3. prowadzenie pomocy psychologicznej i prawnej dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową;
 4. realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu;
 5. realizacja programów ograniczania picia alkoholu;
 6. prowadzenie programów redukcji szkód;

II Obszar: Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy związane z przemocą w rodzinie oraz używaniem substancji psychoaktywnych.

 1. prowadzenie programów promujących zdrowe zachowania rodzinne i społeczne w tym rozwijające umiejętności wychowawcze rodziców ukierunkowane na ograniczenie wczesnej inicjacji alkoholowej dzieci i młodzieży.
 2. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;
 3. organizacja obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym/problemem przemocy;
 4. prowadzenie programów psychoterapii współuzależnienia;
 5. tworzenie systemowego wsparcia dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym.

III Obszar: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 1. prowadzenie na terenie szkół i placówek oświatowych rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej (ukierunkowane na całe populacje), profilaktyki selektywnej (ukierunkowane na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka), profilaktyki wskazującej (ukierunkowane na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, demonstrujące wczesne symptomy problemów). Lista programów rekomendowanych znajduje się na stronie internetowej: programyrekomendowane.pl;
 2. wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się;
 3. wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych;
 4. wdrażanie programów zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykowanych i wykluczeniem - odwołujących się do skutecznych strategii profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom.
 5. wdrażanie programów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców;
 6. prowadzenie edukacji publicznej w dziedzinie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych we współpracy z lokalnymi mediami;
 7. promowania zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji;
 8. prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej;
 9. wspieranie inicjatyw, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniu niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży z uwzględnieniem problematyki zagrożenia uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych, NSP oraz uzależnieniom behawioralnym.

IV Obszar: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży także z grup ryzyka poprzez prowadzenie zajęć sportowych uwzględniających działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 1. Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz uzależnieniami. Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia naboru na te zajęcia przy współpracy z pedagogami, psychologami, poradniami pedagogicznymi, świetlicami socjoterapeutycznymi, MOPS, Policją, Sądami, Kuratorami.
 2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych uwzględniających działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (np. spotkania ze specjalistami - pedagog, psycholog, pogadanki o tematyce profilaktycznej, kampanie edukacyjno - informacyjne na temat uzależnień).

V Obszar: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację społeczną osób z problemem uzależnienia alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii w placówce leczenia odwykowego.

 1. realizacja programów integracji społecznej i pomocy psychologicznej dla osób z problemem uzależnienia alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii w placówce leczenia odwykowego.
 2. wspieranie grup i środowisk abstynenckich.

 

Wysokość środków planowanych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. wynosi 620 000,00 zł.

 

Główne kryteria oceny wniosków:

 

Wymagania formalne:

 1. Złożenie wniosku na realizację zadania według załączonego wzoru druku, który można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków i strony: komisja.lukow.pl. Wnioski należy składać w: Urząd Miasta Łuków – Wydział Spraw Społecznych, ul. Zdanowskiego 15 pok. nr 3 /parter/, w godzinach od 730 do 1530 w terminie do dnia 10 października 2021 r.
 2. Wniosek musi zawierać: nazwę zadania, opis projektu, cel, zakładane rezultaty i ich wskaźniki, planowaną liczbę osób bezpośrednio objętych działaniem, czas trwania i miejsce realizacji projektu, sposób rekrutacji odbiorców, zakres współpracy z instytucjami, placówkami, organizacjami, osobami podczas realizacji projektu, osoby realizujące projekt (wykształcenie, szkolenia, kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie do oferowanego programu), proponowany sposób potwierdzenia realizacji zadania oraz jego ewaluacji, kosztorys projektu, dane osoby składającej wniosek (realizator zadania), realizowane dotychczas zadania z zakresu profilaktyki (rok realizacji).
 3. Realizatorzy działań powinni wykazać się uprawnieniami i doświadczeniem w pracy profilaktycznej, terapeutycznej.

Wymagania merytoryczne:

 1. Zgodność z zadaniami zapisanymi w Miejskim Programie.
 2. Zgodność z celami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia.
 3. Zgodność z celami zawartymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
 4. Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu muszą bezpośrednio służyć rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Zgodnie z zaleceniami PARPA).
 5. Wartość oddziaływania profilaktycznego programu dokonywana jest w oparciu o strategie profilaktyczne:
 • Strategia edukacji normatywnej (I. Ajzen, M.Fishbein 1980).
 • Strategia edukacji rówieśniczej (A. Bandura 1986).
 • Strategia przekazu informacji (A. Bandura 1986).
 • Strategia kształtowania umiejętności życiowych ( R. Jessor 1987).
 • Strategia rozwijania umiejętności wychowawczych (J. Bowlby 1973).
 • Strategia rozwoju zasobów (M. Rutter 1979, N. Garmezy 1985).

Uwaga:

 1. W pierwszej kolejności do realizacji przyjmowane będą programy z listy programów rekomendowanych, o potwierdzonej w badaniach skuteczności oraz programy bezpośrednio skierowane do dzieci i młodzieży z grup ryzyka uwzględniające w znacznym stopniu działania przeciwdziałające uzależnieniom, wzmacniające czynniki chroniące.

Lista programów rekomendowanych: https://programyrekomendowane.pl/.

 1. W przypadku, gdy suma wnioskowanych środków, wynikająca ze złożonych wniosków na dany rok, przekroczy wysokość środków zaplanowanych w budżecie na 2022r., Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanej kwoty na zadanie.
 2. Miejska Komisja zastrzega możliwość odrzucenia realizacji wniosku, który spełnia wymagania merytoryczne, ale w ocenie Miejskiej Komisji nie gwarantuje skutecznej realizacji celów Miejskiego Programu.
 3. Informację o rozstrzygnięciu konkursu wnioskodawcy otrzymają po przyjęciu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Radę Miasta Łuków.

 

Przewodniczący Komisji

(-) Mariusz Chudek

 

DO POBRANIA: