Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Miasta Łuków z wnioskiem o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników na kadencję 2020-2023 i dokonanie wyboru 5 ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach do orzekania w sprawach cywilnych. Kandydatów na ławników zgłaszać można w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2020 roku.

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 8. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
 10. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. pod. 172), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

GDZIE OTRZYMAĆ FORMULARZE I SKŁADAĆ DOKUMENTY?

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników oraz pozostałe druki można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miasta Łuków ul. Józefa Piłsudskiego 17, pok. Nr 17 i 18 (Biuro Rady Miasta) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Miasta Łuków (zakładka wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023) pod adresem: www.lukow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków (zakładka wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023) pod adresem https://umlukow.bip.lubelskie.pl na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod następującym adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

 

Do pobrania ze strony www.lukow.pl oraz ze strony BIP UM Łuków (zakładka wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023) pod adresem https://umlukow.bip.lubelskie.pl:

 • Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 • Lista obywateli zgłaszających kandydata na ławnika (wzór do pobrania)
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRK (druk do pobrania)
 • Oświadczenie złożone przez pierwszą osobę umieszczoną na liście 50 obywateli zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach - wydawane celem uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK (wzór do pobrania)
 • Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu zgłaszającej kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach - wydawane celem uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK (wzór do pobrania)
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika - wybory uzupełniające z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Łukowie na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach w kadencji 2020-2023 (wzór do pobrania)
 • Oświadczenie kandydata, że przeciw niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo oraz o prawach rodzicielskich (wzór do pobrania)

 

OPŁATY

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ORAZ TERMIN WYBORÓW ŁAWNIKÓW

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 6 marca 2020 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w czerwcu 2020 roku.

Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Okliński

 

Administratorem danych osobowych kandydatów na ławników, przetwarzanych w Urzędzie Miasta Łuków jest: Burmistrz Miasta Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z póżn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych: na stronie internetowej Miasta Łuków pod adresem: www.lukow.plw Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków (zakładka wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 oraz zakładka ochrona danych osobowych) pod adresem: https://umlukow.bip.lubelskie.pl