Dodatek elektryczny dla mieszkańców

Od 1 grudnia w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków przy ul. Zdanowskiego 15 przyjmowane będą wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny to świadczenie kierowane do gospodarstw domowych, dla których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną (pompa ciepła, bojler elektryczny lub ogrzewanie elektryczne). Warunkiem koniecznym do przyznania dodatku jest m.in. zgłoszenie lub wpisanie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wysokość dodatku elektrycznego wynosi:

  • 1000 zł;
  • 1500 zł - gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku paliw;
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;
  • gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w at. 4 tej ustawy.

Ostateczny termin złożenia wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego upływa 1 lutego 2023 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawione będą bez rozpoznania. Wypłata dodatków nastąpi do 31 marca 2023 roku.

UWAGA!

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstw domowego. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można pobrać POD TYM ADRESEM.