Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Łukowie stanowiących własność Miasta Łuków:

1. nieruchomość położona w Łukowie przy ul. Południowej składająca się z działek Nr 7014/12 o pow. 436 m2 (KW Nr LU1U/00032245/1) i Nr 7016/12 o pow. 515 m2 (KW Nr LU1U/00023996/4) oraz udział wynoszący 1/3 części w działce oznaczonej Nr 7012/4 o pow. 1193 m2 (KW Nr LU1U/00077744/6). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 269 733 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

2. nieruchomość położona w Łukowie przy ul. Rolniczej oznaczona jako działka Nr 6753/12 o pow. 15 m2 (KW Nr LU1U/00017933/0). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 000 zł netto (do ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Nieruchomość wymieniona w pkt 1. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie przeznaczonym na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej oznaczonym na rysunku planu symbolem MNE8.

Nieruchomość wymieniona w pkt 2. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie przeznaczonym na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych oznaczonym na rysunku planu symbolem MNU1.

Na ww. nieruchomościach nie są ustanowione obciążenia. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upłynął dnia 17 stycznia 2023 r. (do nieruchomości wymienionej w pkt 2) i dnia 31 stycznia 2023 r. (do nieruchomości wymienionej w pkt 1)

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działek, w wysokości: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla nieruchomości wymienionej w pkt 1, 800 zł (słownie: osiemset złotych) dla nieruchomości wymienionej w pkt 2, na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 8 marca 2023 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu uczestnika zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jego reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, informuję, iż uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanych nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu kosztów geodezyjnych.

Burmistrz Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży i podatek VAT (23% VAT) podlegają zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków - ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub telefonicznie tel. (25) 797 66 10 w godzinach 7.30-15.30.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski