Ogłoszenie - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 14.03.2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, ul. Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadania.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM.