84. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 19 grudnia 2023 r. (tj. wtorek) 84. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXXXIV sesji Rady Miasta.

3. Przyjęcie protokołu z LXXXIII sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od LXXXIII sesji Rady Miasta.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Łuków oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (na lata 2024-2027).

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
3. przedstawienie opinii Komisji stałych RM
4. dyskusja
5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej przedstawionym przez Burmistrza Miasta

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Łukowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Łuków do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji Miasta Łuków.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Parkowej w Łukowie.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie.