Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20.02.2024 r. o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykłada się projekt ww. planu.

Projekt MPZP 

Rysunek projektu MPZP

Uzasadnienie do projektu MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek do prognozy oddziaływania na środowisko