Obowiązek zgłoszenia szamba i przydomowej oczyszczalni

Szanowni Mieszkańcy! Urząd Miasta Łuków przypomina o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Zgodnie z prawem właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta.

Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to niezwłocznie uczynić oraz dostarczyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Łuków (ul Piłsudskiego 17, pokój nr 12) umowy i dowody potwierdzające uiszczanie opłat za wykonaną usługę (tj. rachunki, faktury, potwierdzenia przelewów za usługę).

Ponadto, właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, nie rzadziej niż:

  • raz na dwa miesiące - w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba),
  • raz w roku - w przypadku posiadania osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.