Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, że uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXVII/2414/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku wydłużony został termin naboru wniosków w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie wraz z Miastem Łuków informuje, iż prowadzony jest nabór uczestników - mężczyzn do projektu „Klub Seniora w Łukowie".

W dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się XX sesja Rady Miasta Łuków.

Burmistrz Miasta Łuków informuje, iż w środę 18 lutego 2020 r. w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrani zostali oferenci, którzy realizować będą w 2020 roku zadania miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W sumie pomiędzy 12 oferentów rozdysponowane zostało 455 tys. zł.

Polska fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy „Instrument finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża” podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.