Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków. Dotację celową można otrzymać na realizację zadania polegającego na wymianie starego źródła ciepła (nieekologicznego, pieca C.O. na paliwo stałe oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym) na nowe źródła ciepła.

W dniu 09.06.2020 r. Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski podpisał umowę z Wykonawcą: TENEO Piotr Gregorczyk z siedzibą 01-982 Warszawa, ul. Trylogii Nr 2/16 w przedmiocie budowy żłobka miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Łukowie wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej i robót towarzyszących.

Zakres robót obejmuje:

  1. Budowę zewnętrznej infrastruktury towarzyszącej, w tym zjazdu na działkę, ogrodzenia, utwardzenia terenu, przyłączy i instalacji doziemnych oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu przewidzianych projektem.
  2. Budowę jednokondygnacyjnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego budynku żłobka miejskiego z funkcją użytkową dla 48 dzieci o powierzchni zabudowy ok. 430 m2 i kubaturze równej 2187 m3.
  3. Przebudowę zewnętrznych elementów komunikacyjnych (schodów i tarasów) istniejącego na przedmiotowej działce budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2.

Termin wykonania: 20 listopada 2020 r. Wartość zamówienia: 2 151 048,46 zł.

Bezpośrednio po podpisaniu umowy, w obecności kierownika budowy, został przekazany plac budowy. Wykonawca zaplanował rozpoczęcie prac w przyszłym tygodniu.

Zadanie pod nazwą „Utworzenie w 2020 roku 48 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa budynku żłobka miejskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków” dofinansowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja 2020 moduł 1a.

Już po raz kolejny łukowscy artyści zostali nagrodzeni przyznaniem stypendium artystycznego. W tym roku, stypendia były przyznawane w następujących dziedzinach: sztuki plastyczne, film, literatura, muzyka, śpiew, sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, taniec, teatr oraz organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta. Wnioski o przyznanie stypendium należało złożyć do 15 maja br. w Urzędzie Miasta Łuków.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie dyżurny synoptyk Michał Pilecki informuje o możliwości wystąpienia burz z gradem (stopień zagrożenia 1) od godz. 12:00 dnia 09.06.2020 r. do godz. 23.00 dnia 09.06.2020 r. w powiecie łukowskim. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Na podstawie art. 22 ust. 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz § 18b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do pisma Lubelskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków znak: KDI.5140.20.1.2019 z dnia 16.10.2019 r. informującego Burmistrza Miasta Łuków o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków cmentarza żydowskiego, starego, zawiadamiam o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków miasta Łuków karty adresowej zabytku cmentarza żydowskiego, starego, położonego przy ul. Rogalińskiego 3 w Łukowie, w obrębie dz. ewid. nr 8807/6 w jej zachodniej części oraz małe fragmenty dz. ewid. nr 8807/3 i nr 8813/2.