Przedstawiciele Miasta Łuków uczcili 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tegoroczne obchody tego święta miały ograniczony charakter ze względu na panującą obecnie epidemię koronawirusa. 3 maja z powodu obostrzeń sanitarnych zabrakło m.in. tradycyjnych biegów ulicznych.

Urząd Miasta Łuków informuje, iż w wybranych miejscach miasta postawione zostały tablice na bezpłatne umieszczanie na nich obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Listę miejsc z tablicami opublikowano poniżej:

3 maja 2020 r. przypada 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja - drugiej na świecie i pierwszej w Europie ustawy zasadniczej regulującej organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej, zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

2 maja w całym kraju świętowany jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to ustanowiono na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Zgodnie ze zwyczajem mieszkańcy całego kraju proszeni są o wywieszenie tego dnia biało-czerwonych flag na balkonach, w oknach lub przy domach.

Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego!

Rodacy!

W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych. Konstytucja 3 Maja zniosła liberum veto i wolną elekcję, zmniejszała bariery stanowe dla mieszczan, brała chłopów pod ochronę państwa, a także zakładała zwiększenie liczebności polskiej armii. Państwo miało stać się sprawnym organizmem służącym narodowi.