Zaproszenie do pracy w Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 15 ust 2a w zw. z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Nowa elektrociepłownia w Łukowie. Jest wielomilionowe dofinansowanie.

Blisko 70 mln zł kosztować będzie inwestycja, polegająca na budowie nowej elektrociepłowni, którą przeprowadzi Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie. 30 grudnia 2021 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stosowną umowę na dofinansowanie podpisali burmistrz Łukowa Piotr Płudowski i prezes spółki Aleksander Kompa. Natomiast 13 stycznia 2022 r. przedstawione zostały opinii publicznej szczegóły przyszłej inwestycji.

159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Styczniowych oraz apel poległych na cmentarzu parafialnym św. Rocha to część obchodów 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Na uroczystości zaplanowane 21 stycznia zaprasza Łukowski Ośrodek Kultury oraz burmistrz miasta Piotr Płudowski oraz Hufiec ZHP Łuków.

Uczeń „Czwórki” ze stypendium Marszałka

Bartosz Szczepaniak, uczący się na co dzień w Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie został stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego. Warunkiem przyznania tego wyróżnienia było uzyskanie wysokiej średniej ocen, zdobycie tytułów laureatów konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich oraz szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach.

Ferie z ŁOK - zaproszenie

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat do wspólnego spędzenia zimowych ferii. W ofercie ośrodka zaplanowano m.in. zajęcia i warsztaty plastyczne oraz wycieczkę.