Program Ograniczania Niskiej Emisji - nabór uzupełniający

Działając na podstawie uchwały Nr XXII/I87/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie ujęte w Programie ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2020 r. poz. 2905) Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ujęte w Programie ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków.

Rodzaj zadania, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotację celową można otrzymać na realizację zadania polegającego na wymianie starego źródła ciepła (nieekologicznego, pieca C.O. na paliwo stałe oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym) na nowe źródła ciepła

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji:

Wnioskodawcą może być: wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Miasta Łuków. 

Wysokość dotacji

Dotacja celowa wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

Wysokość środków finansowych w budżecie Miasta Łuków na rok 2021 przeznaczonych na wymienione zadania wynosi 100 000,00 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej przyjmowane będą w terminie od dnia 27 maja 2021 r. do dnia 2 czerwca 2021 r.

2. Wnioski należy składać w Punkcie obsługi Interesanta (pokój nr 19) Urzędu Miasta Łuków, 2I-400 Łuków, ul. J. Piłsudskiego I7, w godzinach 7:30-15:30 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Łuków, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 17, 2I-400 Łuków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Łuków.

3. Podstawą uczestnictwa w programie jest złożenie przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do "Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania ujęte w Programie ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków". 

Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

1. Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

2. Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji, w związku z tym w wyniku wystąpienia braków w przedmiotowej dokumentacji Wnioskodawca może zostać wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. Oceny formalnej wniosków dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta Łuków.

4. Wnioskom ocenionym pozytywnie pod względem formalnym zostanie przyznana punktacja zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale Nr XXII/187/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2905).

5. W oparciu o uzyskane punkty dla zadania utworzona zostanie lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania.

6. Komisja tworzy listę z rozdziałem dotacji do łącznej wysokości środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Udzielenie dotacji

Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawartej między Miastem Łuków, a Wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja celowa.

Rozliczenie dotacji

1. Po zakończeniu zadania Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji celowej (załącznik nr 2 do Regulaminu).

2. Do wniosku o rozliczenie dotacji celowej należy dołączyć kserokopie faktur VAT oraz inne rachunki (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wystawione na Wnioskodawcę, potwierdzające zakres, termin i prawidłowość wykonanych prac.

3. Rozliczenie dotacji celowej winno nastąpić w terminie określonym w zawartej umowie. 

Informacje o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji celowej nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. 

Załączniki:

 

Informacje na temat naboru wniosków można uzyskać z oficjalnej strony internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju Nr 12 budynku Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17. Informacja udzielana również telefonicznie pod numerem 25 797 66 07