Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba - Honorowy Obywatel Miasta Łuków

Urodził się 10 sierpnia 1940 r. w Chmielniku Rzeszowskim. Zdał maturę 26 VI 1957 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Tyczynie. W latach 1957-1963 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu. W latach 1964-1968 studiował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sekcja filozofii przyrody, gdzie obronił pracę magisterską pt. „Zasada emergencji w filozofii przyrody Georges Matisse’a”, której promotorem był ks. prof. dr hab. Kaziemierz Kłósak (22.VI.1968). Doktorat pt. „Istota życia u współczesnych autorów rosyjskich” i habilitację pt. „Rozwój mechanistycznej koncepcji życia w piśmiennictwie francuskim XX wieku” obronił w KUL. Przebył pełną karierę naukową na kolejnych stopniach: jako asystent w Katedrze Filozofii Przyrody Ożywionej KUL (1968), starszy asystent (1972), adiunkt (1975), doktor habilitowany (1986), profesor zwyczajny (2002).

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba pełnił ważne funkcje w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W latach 1998-2008 był dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, a w latach 2008-2012 prorektorem ds. Administracji i Finansów KUL. Był kierownikiem, następnie kuratorem Katedry Filozofii Przyrody Ożywionej i Filozofii Ochrony Środowiska KUL.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba był członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Rady Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Lubelskim. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Biofizycznego UMCS, Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Był doradcą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz członkiem Rady Ochrony Środowiska. Był członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP. Był prezesem Fundacji Rozwoju KUL. Był członkiem Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, Komitetu Prognoz Polska XXI wieku PAN, Komitetu Naukowego Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN oraz Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Ekologicznego Karpaty Wschodnie.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba zainicjował powołanie w KUL nowych kierunków studiów: ochrony środowiska, matematyki ze specjalnością informatyczną, architektury krajobrazu i informatyki, które to kierunki stanowiły podstawę utworzenia Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba jest cenionym profesorem nauk biologicznych, współredaktorem czasopism: „Roczniki Filozoficzne” i „Człowiek i Przyroda”, redaktorem serii Ekologia Humanistyczna. Prace badawcze z problematyki bytu ożywionego (istota, geneza i organizacja życia), kosmologii, ochrony środowiska, historii i metodologii ekologii oraz z ekologii humanistycznej.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba jest autorem wielu publikacji naukowych, m.in.: „Rozwój mechanistycznej koncepcji życia w piśmiennictwie francuskim XX wieku” (1986), „Dylematy bezpieczeństwa ekologicznego” (1998), „Natura i człowiek w ekologii humanistycznej” (1998), „Ekosystem leśny wartością człowieka” (2002), „Historia myśli ekologicznej” (2004), „Perspektywy ekologii człowieka” (2008), „Życie. Koncepcja emergentystyczna” (2013).

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba jest kapłanem, naukowcem i przyjacielem miasta Łuków, który wielokrotnie z jednej strony dzielił się swoją wiedzą naukową i posługą kapłańską w naszych parafiach, a z drugiej był ambasadorem spraw mieszkańców Łukowa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i w całym świecie nauki.

Związki Księdza Profesora z Łukowem uwidaczniały się w różny sposób i przybierały wielorakie formy, wśród których wymienić należy:

  • opiekę nad studentami i pracownikami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pochodzącymi z Łukowa,
  • pomoc i wsparcie organizacyjne powstania oddziału zamiejscowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Łukowie Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
  • przekazanie księgozbioru dla biblioteki parafialnej Kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Łukowie,
  • pomoc i wsparcie przy powstaniu parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła oraz budowie kościoła,
  • pomoc przy tworzeniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Łukowie,
  • udział w uroczystościach narodowo-patriotycznych, przewodniczenie Mszom Świętym w intencji Łukowian, głoszenie patriotycznych homilii przynoszących duchowe wsparcie.

Działalność Księdza Profesora Stanisława Zięby stawia go w gronie osób szczególnie zasłużonych dla Miasta Łuków.

Rada Miasta Łuków Uchwałą Nr XLIV/318/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku nadała Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ziębie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łuków jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.