Karta Dużej Rodziny

W dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Monitor Polski z 2014 r. poz. 430), tj. z dnia 18 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 785). Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.

Karta "Rodzina Trzy Plus"

Centrum Usług Społecznych w Łukowie informuje, że w związku z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” w siedzibie tut. Centrum (Łuków ul. Zdanowskiego 15) można pobierać wnioski o wydanie Karty „Rodzina Trzy Plus”. Program „Rodzina Trzy Plus” skierowany jest do rodzin, w tym również rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Miasta Łuków, które posiadają przynajmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia kontynuuje naukę, przy czym za spełnienie warunku posiadania dziecka uważa się również sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną bez względu na jej wiek.

Łukowska Karta Seniora

Centrum Usług Społecznych w Łukowie informuje, że w związku z realizacją programu „Łukowska Karta Seniora” w siedzibie tut. Centrum (Łuków ul. Zdanowskiego 15) można pobierać wnioski o wydanie Karty „Łukowska Karta Seniora”. Program „Łukowska Karta Seniora” adresowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie miasta Łuków. Celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 60. roku życia, tworzenie oraz rozwijanie systemu ulg i zwolnień umożliwiających zwiększenie dostępności do przygotowanych ofert jak również kształtowanie pozytywnego wizerunku łukowskich seniorów.

Łukowska Karta Mieszkańca

Program Łukowska Karta Mieszkańca skierowany jest do wszystkich mieszkańców Łukowa, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie wydawania i użytkowania Łukowskiej Karty Mieszkańca. Wniosek może złożyć osoba pełnoletnia, która rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Łukowie oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym miasto Łuków jako miejsce zamieszkania. W Programie mogą uczestniczyć dzieci (wówczas wniosek o wydanie karty składa rodzic lub opiekun prawny).