Transmisja NA ŻYWO: 83. sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 30 listopada 2023 r. 83. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Kiernickich przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków:

nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym będącym własnością dzierżawcy położona przy ul. Stawki oznaczona jako działka Nr 8471/5 o pow. 21 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00045338/4; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 350 zł netto.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr LXXXI/632/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zawiadamia o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie - „Kulturalna Inicjatywa Społeczna”

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 23.11.2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Kulturalna Inicjatywa Społeczna” z siedzibą w Łukowie, ul. Świderska 42b, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.