Łukowska Karta Mieszkańca

Program Łukowska Karta Mieszkańca skierowany jest do wszystkich mieszkańców Łukowa, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie wydawania i użytkowania Łukowskiej Karty Mieszkańca. Wniosek może złożyć osoba pełnoletnia, która rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Łukowie oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym miasto Łuków jako miejsce zamieszkania. W Programie mogą uczestniczyć dzieci (wówczas wniosek o wydanie karty składa rodzic lub opiekun prawny).

Wniosek o wydanie Karty składa się w formie papierowej (do pobrania ze strony) w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 – Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 19) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 lub elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://lukow.informica.pl.

Do wniosku składanego w formie papierowej należy dołączyć kserokopię, natomiast do wniosku składanego elektronicznie skan, jednego z następujących aktualnych dokumentów:

 • pierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok ze stemplem Urzędu Skarbowego w Łukowie poświadczającą rozliczenie podatku;
 • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzedni rok składanego drogą elektroniczną, na której znajduje się wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem UPO. W przypadku braku na pierwszej stronie PIT-u numeru, o którym mowa powyżej niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Łukowie lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Łukowie.

W przypadku mieszkańca wnioskującego o wydanie Karty dla dziecka do wniosku należy dodatkowo dołączyć ksero/skan aktualnej legitymacji szkolnej (w przypadku dziecka objętego obowiązkiem szkolnym), ksero/skan legitymacji studenckiej (do 26 roku życia), w przypadku rodzin zastępczych - ksero/skan postanowienia sądu, w przypadku rodzinnych domów dziecka - ksero/skan postanowienia sądu.

Karta wydawana jest bezpłatnie. Odbiór Karty następuje osobiście za okazaniem dowodu osobistego wnioskodawcy. Karta wydawana jest imiennie i może być użytkowana tylko przez osobę, której została wydana. Jest ważna z dowodem osobistym, a w przypadku dzieci i młodzieży z legitymacją szkolną/studencką. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, nie zastępuje też żadnej formy płatności.

 

SYSTEM ZNIŻEK DLA POSIADACZY ŁUKOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA:

 

Pływalnia letnia „Delfin”:

 • bilet normalny (całodzienny pobyt) - 15,00 zł
 • bilet ulgowy (całodzienny pobyt) - 8,00 zł
 • dzieci do lat 3 - bezpłatnie

 

Pływalnia kryta „Delfinek”:

 • bilet normalny - 10,00 zł (za godzinę)
  • dopłata - 0,17 zł (za minutę)
 • bilet ulgowy - 6,00 zł (za godzinę)
  • dopłata - 0,10 zł (za minutę)

 

Kompleks rekreacyjny „Zimna Woda”:

 • wyciąg do nart wodnych i wakeboardu:
  • 15,00 zł - bilet 30 min.
  • 30,00 zł - bilet 1 godz. 
  • 65,00 zł - bilet dzienny
  • 110,00 zł - bilet weekendowy
 • kajak 2 osobowy:
  • 10,00 zł za 30 minut
 • rower wodny:
  • 15,00 zł za 30 minut

 

Kino Łuków:

 • bilet normalny:
  • film 2D - 16,00 zł
  • film 3D - 18,00 zł
 • bilet ulgowy:
  • film 2D - 12,00 zł
  • film 3D - 15,00 zł

 

Lodowisko "Biały Orlik" (sezonowo):

 • bilet normalny - 4,00 zł za godzinę
 • bilet ulgowy - 2,00 zł zł za godzinę (za dodatkowym okazaniem ważnej legitymacji szkolnej)
 • wypożyczenie łyżew - 2,00 zł