Komunikat ARiMR dot. pomocy klęsowej

W związku z prowadzonym naborem wniosków w zakresie pomocy klęskowej dla rodzin oraz wejściem w życie kolejnej zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powiatowe biuro Agencji informuje o nowych zmianach.

ARiMR informuje, iż termin składania wniosków został wydłużony do 30 listopada 2022 r. Ponadto wszyscy wnioskodawcy (również ci, którzy już złożyli wnioski o pomoc) są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur lub innych dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto (w tym oświadczeń o sprzedaży).

W związku z wprowadzonymi zmianami został opracowany i udostępniony zaktualizowany formularz wniosku, w którym w miejscu wskazującym na dołączenie do wniosku kopii faktur dodano zapis umożliwiający składanie innych dokumentów potwierdzających sprzedaż. 

Termin 30 listopada 2022 r. dotyczy również konieczności dostarczenia do tego dnia kopii faktur lub innych dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych przez wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na poprzedniej wersji formularza. W przypadku złożenia wniosku bądź kopii faktur bądź innych dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych po 30 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej ARiMR.