LXXV sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 22 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się LXXVI sesja Rady Miasta Łuków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXXVI sesji Rady Miasta
 3. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miasta.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Łuków za rok 2022 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łuków:
  1. przedstawienie raportu o stanie Miasta Łuków za rok 2022,
  2. debata nad raportem o stanie Miasta Łuków za rok 2022,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łuków.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za 2022 rok:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łuków za 2022 rok,
  2. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łuków oraz sprawozdania finansowego,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łuków za 2022 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od LXXV sesji Rady Miasta.
 7. Informacja Zarządu PUiIK Sp. z o.o. w Łukowie o działalności za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 8. Informacja z realizacji zadań w 2022 r. PEC Sp. z o.o. w Łukowie.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie za 2022 rok z uwzględnieniem informacji o przygotowaniach do sezonu letniego.
 10. Sprawozdanie z działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie w 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łuków".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Łuków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie przy ul. Podgórnej i przy ul. Zakolejnej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Łapiguz.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie