Gospodarka odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2020 r. zmienił się sposób zbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców Łukowa. Wytworzone odpady nie mogą być zbierane w sposób zmieszany. Jest to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010) oraz obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2028).

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

 

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do segregowania wytwarzanych przez siebie odpadów komunalnych. Mieszkańcy oprócz segregowania m.in. papieru czy szkła, zobowiązani również do wydzielania nowej frakcji bioodpadów, tj. odpadów kuchennych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego i zbierania jej w pojemnikach koloru brązowego z napisem „BIO”. Pojemniki dotychczas udostępnione przez miasto z dn. 1 stycznia 2020 r. przeszły na własność jego mieszkańców.

 

ZOBACZ, GDZIE WYRZUCIĆ ODPADY!

 

DEKLARACJE DO POBRANIA

 

Deklaracje dla nieruchomości zamieszkałych (jedno- i wielorodzinne)

Deklaracje dla pozostałych nieruchomości:

Pozostałe dokumenty:

  

KTO ODBIERA ODPADY?

 

W drodze przetargu została wyłoniona firma, która odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych). Obecnie do 31 grudnia 2024 r. ww. usługę na terenie miasta świadczy Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Łukowie z siedzibą w Łukowie, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.

 

KTO ZAGOSPODAROWUJE ODPADY?

 

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o., ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

 

PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 z późn. zm.) utworzony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) zlokalizowany w Łukowie przy ul. Świderskiej 128. PSZOK czynny jest:

  • w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00
  • od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
  • w soboty w godz. 9.00 - 14.00

  

DO POBRANIA:

 

ODPADY ZIELONE:

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. został zniesiony limit odpadów z pielęgnacji terenów zielonych. Oznacza to, że mieszkańcy Łukowa mogą bez ograniczeń oddawać powstałe na ich nieruchomościach liście, rozdrobnione gałęzie, bądź trawę. Odbiór ww. odpadów od kwietnia 2024 roku będzie odbywał się w pojemnikach, a nie jak dotychczas w workach.

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości powinien wyposażyć nieruchomość w pojemnik  koloru brązowego do gromadzenia odpadów z pielęgnacji terenów zielonych.

Jednocześnie informujemy, iż niezależnie od powyższych udogodnień, każdy mieszkaniec ma możliwość kompostowania odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach lub dostarczenia ich osobiście do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Świderskiej 128.

Ponadto od 1 stycznia 2024 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obowiązuje limit odbioru opon w ilości 8 sztuk rocznie na jedną nieruchomość.

 

 

POZOSTAŁE AKTY PRAWNE, DOKUMENTY:

 

Na dodatkowe pytania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (w tym również sposobu segregacji odpadów) odpowiadają pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Łukowie. Pytania można kierować drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi udzielane będą mieszkańcom w godzinach pracy Urzędu, tj. w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.