Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 15 ust 2a w zw. z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci do pracy w Komisji Konkursowej:

  1. posiadać obywatelstwo RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
  3. posiadać doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczy konkurs oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
  4. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata (pobierz formularz zgłoszeniowy).

 

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Formularz zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łuków jak i ze strony www.lukow.pl oraz w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków, ul. Zdanowskiego 15, pok. 3 (na parterze).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków, ul. Zdanowskiego 15, pok. 3 lub w pok. 5 (składając ww. dokumenty w budynku głównym Urzędu Miasta, ul. Piłsudskiego 17, proszę wskazać jako odbiorcę Wydział Spraw Społecznych).

 

Termin składania zgłoszeń do pracy w Komisji Konkursowej upływa 9 kwietnia 2021 r.

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00: w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków w sali 107

Więcej informacji: tel. 25 798 30 09 (wew. 183).

 

Załączniki:

 

Łuków, dnia 31 marca 2021 r.