Rusza modernizacja oczyszczalni ścieków

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie rusza z wielomilionowymi inwestycjami. W poniedziałek 19 kwietnia w siedzibie spółki podpisane zostały trzy umowy z wykonawcami na modernizację zlokalizowanej przy ul. Prusa oczyszczalni ścieków, a także przebudowy dwóch przepompowni ścieków na ul. Kiernickich oraz w parku miejskim.

Pierwsza z umów - z firmą IBG Instalbud Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów - opiewa na kwotę 13 776 000,00 zł. Dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych i obejmuje roboty rozbiórkowe oraz rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń oczyszczalni, tj.:

 • remont i przebudowę budynku krat;
 • wymianę urządzeń technologicznych w budynku krat;
 • budowę nowej pompowni głównej;
 • montaż nowych pomp w pompowni głównej;
 • budowę nowego piaskownika;
 • montaż systemu zgarniaczy i pomp w piaskowniku;
 • budowę nowej pompowni osadu recyrkulowanego;
 • montaż pomp w pompowni osadu recyrkulowanego;
 • remont i przebudowę budynku odwadniania osadów;
 • wymianę wirówek w budynku odwadniania;
 • termomodernizację budynku krat i budynku odwadniania osadu;
 • kompleksowy remont dachu budynku krat i budynku odwadniania osadu.

Kolejna umowa, opiewająca na kwotę 716 137,86 zł, podpisana została z firmą „Meliorant Tadeusz Zając i Spółka”, Spółka Komandytowa, ul. Poligonowa 32, 08-400 Garwolin. Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie rozbudowy i przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Kiernickich, na os. Sienkiewicza w Łukowie, tj.:

 • budowa nowego zbiornika przepompowni z montażem urządzeń technologicznych;
 • budowa nowych studni na dopływie i odpływie z projektowanej przepompowni;
 • przebudowa zjazdu z ul. Kiernickich na teren przepompowni;
 • budowa nowych placów manewrowych oraz chodników;
 • budowa nowego ogrodzenia dookoła projektowanej przepompowni;
 • rozbudowa i przebudowa sieci między obiektowych na terenie przepompowni.

Powyższa firma zajmie się także wykonaniem remontu przepompowni ścieków w parku miejskim w Łukowie. W ramach zawartej na kwotę 795 352,83 zł umowy w budynku przepompowni wykonane zostaną:

 • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;
 • remont pokrycia dachowego;
 • remont elewacji;
 • obróbki blacharskie;
 • naprawa powierzchni betonowej komory ściekowej;
 • remont posadzek, wymianę okładzin ściennych;
 • malowanie;
 • dostawa i montaż pomp;
 • prace elektryczne.

 

Powyższe umowy z wykonawcami podpisywał w imieniu PUIK Sp. z. o.o Prezes Zarządu Paweł Krasuski. Podpisanie dokumentów zostało poprzedzone konferencją prasową, na której przedstawiono założenia projektu.

 

***

 

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Całkowity koszt realizacji Projektu to kwota 47 732 835,25 zł, z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 29 234 546,69 zł. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej (ze środków Funduszu Spójności) wynosi 24 849 364,68 zł, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny Beneficjenta (PUIK Sp. z o.o. w Łukowie) określono na kwotę 22 883 470,57 zł, na co składają się środki własne Beneficjenta (15 538 676,18 zł) oraz pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 344 794,39 zł. Celem Projektu jest poprawa jakości środowiska gruntowo-wodnego w Łukowie.

 

 

Poniżej zapis z konferencji zorganizowanej przez PUIK Sp. z o.o. w Łukowie: