Polska fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy „Instrument finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża” podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (oprocentowanie pożyczki 1,84% w skali roku):

  • pożyczka mała: od 10 000,00 zł do 250 000,00 zł na maksymalny okres 60 miesięcy.
  • pożyczka duża: od 250 000,00 zł do 1 000 000,00 zł na maksymalny okres 96 miesięcy.

Dzięki wsparciu w postaci preferowanej pożyczki możliwe jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa lubelskiego przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubelskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

  • Założeniem nowego zakładu lub
  • Zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
  • Dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
  • Zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

  • Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
  • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

Szczegóły: www.oic.lublin.pl