W dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się XX sesja Rady Miasta Łuków.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Łuków za rok 2019.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XIX sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XX sesji Rady Miasta.
 4. Otwarcie.
 5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta.
 6. Przyjęcie Informacji Burmistrza Miasta Łuków o zgłoszonych w 2019 r. żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust.5 i wydanych w 2019 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z przeprowadzonej w 2019 roku kontroli funkcjonowania wybranych placówek oświatowych.
 8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z przeprowadzonej w 2019 roku kontroli wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto Łuków.
 9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z przeprowadzonej w 2019 roku kontroli wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łuków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łuków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Łuków na działkach 4341/17 i 4341/10 do kategorii dróg gminnych.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, określającego tryb postępowania, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Łuków oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zamknięcie.