Przetarg na nieruchomość przy ul. Łapiguz

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym położona w Łukowie przy ul. Łapiguz, oznaczona jako działka Nr 1677/3 o pow. 2010 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00056991/9; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 562 800 zł.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na realizację i utrzymanie zabudowy zagrodowej i usług nieuciążliwych i położona w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RMU8.

Na nieruchomości nie są ustanowione obciążenia. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z protokołem z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego znajdującego się na działce Nr 1677/3, budynek znajdujący się na przedmiotowej działce jest w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, niezbędny zakaz jego użytkowania oraz dokonanie rozbiórki budynku lub jego części – budynek wyłączony z użytkowania. Budynek gospodarczy w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) upłynął dnia 25 września 2023 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12 grudnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 23 kwietnia 2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, w Sali Konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działki, w wysokości: 112 000 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych), na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 31 lipca 2024 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu uczestnika zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jego reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanej nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu  kosztów geodezyjnych.

Burmistrz Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków - ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub telefonicznie pod nr telefonu  (25) 797 66 10 w godzinach 7:30 - 15:30.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

Burmistrz Miasta Łuków

/-/ Piotr Płudowski

 

Dokumenty do pobrania: