Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ulicy Kraszewskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ulicy Południowej i przy ul. Międzyrzeckiej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wymienione wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 17 marca 2020 r.

W związku z powyższym osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia wykazów za cenę ustaloną w wykazach.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski