Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miasta Łuków

W czwartek, 25 lutego 2021 roku zaplanowana została XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie. Początek obrad zaplanowano na godz. 12:00.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XXXVI sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności Burmistrza w okresie od XXXV sesji Rady Miasta.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Łuków o zgłoszonych w 2020 r. żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych w 2020 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Łuków za rok 2020.
 7. Informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z kontroli wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto Łuków w roku 2020. ( Rozbudowa budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie o windę dla osób niepełnosprawnych).
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z kontroli wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto Łuków w roku 2020. ( Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 2 w Łukowie).
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków za 2020 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Łuków
  za 2020 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków za 2020 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
  i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków za 2020 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków za 2020 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków
  za 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków na 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków na 2021 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków na 2021 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków na 2021 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury
  i Sportu Rady Miasta Łuków na 2021 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 28 grudnia 2020 r.
  w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Łuków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zaprzestania szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łuków.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Łuków
  na działkach nr 11135, 11136, 11140 do kategorii drogi gminnej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Łuków
  na działkach nr 3245/17, 11201, 11213 do kategorii drogi gminnej.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łuków.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
  w Łukowie przy ul. Lewickiego.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
  w Łukowie przy ul. Nowogródek.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej
  od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Łuków za rok 2021.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Miejskim Programie Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Łuków na 2021 rok stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXIII/258/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Łuków na 2021 rok.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 34. Wolne wnioski i informacje.
 35. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta: www.lukow.pl.

Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Okliński