II przetarg ograniczony - nieruchomość ul. Pana Tadeusza i ul. Hrabiego Horeszki

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w Łukowie u zbiegu ul. Pana Tadeusza i ul. Hrabiego Horeszki. Nieruchomość składa się z działek Nr 6860/305 o pow. 206 m2, Nr 6860/306 o pow. 1700 m2Nr 6860/307 o pow. 309 m2 (KW Nr LU1U/00025725/8). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 398 700 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 79 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie przeznaczonym na  realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli oznaczonym na rysunku planu symbolem MNU3.

Na ww. nieruchomości nie są ustanowione obciążenia. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w sali Nr 107 Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upłynął dnia 4 maja 2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numerów działek, w wysokości: 79 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 22 grudnia 2021 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu uczestnika zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jego reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, informuję, iż uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanych nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu  kosztów geodezyjnych.

Burmistrz Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży i podatek VAT (23% VAT) podlegają zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków - ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub telefonicznie tel. (25) 797 66 10 w godzinach 7:30 - 15:30.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

Burmistrz Miasta Łuków

/-/ Piotr Płudowski