Obwieszczenie Wójta Gminy Łuków

Wójt Gminy Łuków zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków (ul. Jana Pawła II, ul. Farfak - Dziewule w km 1+070-9+000”.

Wydane zostały następujące decyzje:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie pismem z dnia 15 listopada 2021 r. wyraził opinię, iż zbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia;
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej pismem z dnia 17 listopada 2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 31 grudnia 2021 r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosownych warunków i wymagań.

Z treścią przedmiotowych opinii można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, pok. nr 36 w godz. 7:30 - 15:30.