LXI sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 10:00 odbędzie się LXI zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXI sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z LVIII, LIX oraz LX sesji Rady Miasta.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Łuków za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łuków:
4.1. przedstawienie raportu o stanie Miasta Łuków za rok 2021,
4.2. debata nad raportem o stanie Miasta Łuków za rok 2021,
4.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łuków.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za 2021 rok:
5.1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łuków za 2021 rok,
5.2. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łuków oraz sprawozdania finansowego,
5.3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu,
5.4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
5.5. dyskusja,
5.6.podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łuków za 2021 rok,
5.7.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za 2021 rok.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od LVIII sesji Rady Miasta.
7. Sprawozdanie z działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury za 2021 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie w 2021 r.
9.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie za 2021 rok z uwzględnieniem informacji o przygotowaniach do sezonu letniego.
10. Informacja z realizacji zadań w 2021 r. PEC Sp. z o.o. w Łukowie.
11. Informacja Zarządu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie z realizacji zadań za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Miasta Łuków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia świadczenia "Łukowski Bon Żłobkowy".
15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy Al. Ryszarda Kaczorowskiego oraz uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/294/2021 Rady Miasta Łuków z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę miejską.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta www.lukow.pl. – link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych.