Ogłoszenie o złożeniu oferty: UKS „Orlik”

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. Wspieranie wyjazdu uczniów SP4 w Łukowie na Mistrzostwa Polski w mini siatkówce Kinder Joy of Moving 2022.

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 10.06.2022 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” z siedzibą w Łukowie, ul. 11 listopada 20, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orlik” z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadanie.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta (www.lukow.pl) oraz siedzibie Urzędu Miasta Łuków (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty na załączniku pn. formularz zgłaszania uwag, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, pokój nr 20 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.30 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Urzędu Miasta Łuków).

Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Miasta Łuków zawrze z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Łuków, 13.06.2022 r.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski

 

 DO POBRANIA: