Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Wojewoda Lubelski informuję o wydaniu w dniu 5 lipca 2022 r., decyzji znak: IFI.7121.7.2022 o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Łukowskiego z dnia 14 marca 2022 r., nr 32/2022, znak:  B.6740.1.2022.EM, o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na rzecz Zarządu Powiatu Łukowskiego, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1375L obwodnicy miasta Łuków”.

Zgodnie z przepisami, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz ze zgromadzoną dokumentacją telefonicznie lub osobiście w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Lubomelskiej 1-3, II piętro, po uprzednim umówieniu wizyty (środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 13.00) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. Numer telefonu do kontaktu: (81) 74 24 157.

Na decyzję stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 z późń. zm.), doręczenie uważa się za dokonane, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Wojewody Lubelskiego
/-/ Aneta Ciesielczuk
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Lublin, dnia 7 lipca 2022 r.