Komunikat ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o zmianach w programie pomocy dla rodzin, tzw. pomocy klęskowej.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, następują zmiany w programie dla rodzin, tj.:

  1. Termin składania wniosków został wydłużony do 23 listopada 2022 r.
  2. Wszyscy wnioskodawcy, również ci którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

Wnioski / kopie faktur mogą być składane bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Dokumenty mogą też być wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska). Uwaga! Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu, a nie data jego nadania.

Termin 23 listopada 2022 r. dotyczy również konieczności dostarczenia do tego dnia kopii faktur przez wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na poprzedniej wersji formularza. W przypadku złożenia wniosku bądź kopii faktur po 23 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Wzory wniosków oraz wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie internetowej ARiMR.