66. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 24 listopada 2022 roku 66. zwyczajnej sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się na sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXVI sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od LXV sesji Rady Miasta.
 5. Informacja o stanie realizacji inwestycji w mieście.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu dla zadań związanych z przebudową i modernizacją powiatowej infrastruktury drogowej znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Łuków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Łuków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Łuków.
 12. Ustalenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia stawki podatku rolnego na rok 2023 na obszar miasta Łuków na poziomie ogłoszonym Komunikatem Prezesa GUS.
 13. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej do obliczenia stawki podatku leśnego na rok 2023 na obszar miasta Łuków na poziomie ogłoszonym Komunikatem Prezesa GUS.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 - 2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łuków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Wereszczakówny a ul. Wileńską.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Łuków (Rondo im. ks. kan. Franciszka Salezego Jezierskiego).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Łuków (Rondo im. Powstańców Styczniowych).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu dla zadań związanych z przebudową i modernizacją powiatowej infrastruktury drogowej znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Łuków.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu w formie dotacji celowej na wykonywanie przez Powiat Łukowski zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na bieżące utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność́ Miasta Łuków za 1m2 powierzchni użytkowej.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie placów zabaw będących własnością Miasta Łuków.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie za konserwację jednego punktu świetlnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Łuków do kategorii dróg gminnych.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łuków.
 31. Wolne wnioski i informacje.
 32. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta.