Niższe rachunki za prąd dla przedsiębiorców

Uwaga przedsiębiorcy! Osoby prowadzące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać niższe rachunki za energię elektryczną. W tym celu należy złożyć do swojego dostawcy prądu stosowne oświadczenie. Termin złożenia dokumentów mija 30 listopada. 

Wprowadzony w ramach ustawy przyjętej w październiku br. mechanizm ceny maksymalnej gwarantuje, iż niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r., w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie tzw. cena maksymalna za sprzedaż energii elektrycznej, którą oszacowano na kwotę 785 zł/MWh.

Wzór oświadczenia znajduje się w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego - Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2299 oraz POD TYM ADRESEM (strona internetowa PGE). Oświadczenie można złożyć przez Internet, ale trzeba dysponować odpowiednim podpisem.

Zgodnie z rozporządzeniem w oświadczeniu trzeba podać:

  1. dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego, w tym nazwę, adres, NIP lub PESEL;
  2. dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy uprawnionego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy: imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, a także numer telefonu lub adres e-mail.

Ponadto zainteresowane osoby będą musiały podać numer punktu poboru energii, datę zawarcia umowy dla tego punktu, a także wyliczyć procentowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), jaka część energii elektrycznej jest objęta ceną maksymalną, a jaka nie. Wartości procentowe muszą się sumować do 100. Numery punktów poboru można znaleźć na fakturze, Biurze Obsługi Klienta lub uzyskać dzwoniąc do dostawcy prądu

Maksymalna cena prądu obowiązywać będzie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, jak przypomina PGE Obrót, jeżeli odbiorcy z tej grupy zawarli lub zaktualizowali warunki umowy po 23 lutego 2022 r., zastosowana zostanie wobec nich maksymalna cena energii od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r. 

Z ulgi mogą skorzystać również jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty wrażliwe, jak np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej PGE.