Ogłoszenie - Towarzystwo Muzyczne im. A. Próchniewicza

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 25.11.2022 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Nasz Region z siedzibą w Łukowie, ul. Browarna 63, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Stowarzyszeniu Nasz Region z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadania.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się POD TYM ADRESEM.

Załączniki: