72. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 23 marca 2023 r. 72. zwyczajnej sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się na sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Porządek obrad:
 2. Otwarcie.
 3. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXXII sesji Rady Miasta.
 4. Przyjęcie protokołu LXXI sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności Burmistrza w okresie od LXXI sesji Rady Miasta.
 6. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/511/2022 Rady Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku, zmienionej Uchwałą Nr LXX/530/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2023 roku.
 9. Informacja o planowanych działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta.
 10. Informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta.
 11. Informacja o planowanych inwestycjach w 2023 roku.
 12. Informacja dot. harmonogramu prac Zarządu Dróg Miejskich na rok 2023.
 13. Informacja o funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta za 2022 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku.
 15. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej w 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta - www.lukow.pl.