LXXV sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 25 maja 2023 roku o godz. 10 00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się LXXV sesja Rady Miasta Łuków.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXXV sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności Burmistrza w okresie od LXXIV sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.
6. Raport z wykonania i efektów realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w roku 2022.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/498/2022 Rady Miasta Łuków z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie placów zabaw będących własnością Miasta Łuków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki dla uczniów szkół podstawowych w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w Mieście Łuków".
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Miasta Łuków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Miasta Łuków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Łuków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie rozwiązania problemu braku miejsca do parkowania oraz wyznaczenia strefy płatnego parkowania w obszarze ul. Browarnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie.