Przedsiębiorcy, którzy wstrzymali działalność gospodarczą w związku z epidemią koronawirusa, nie muszą płacić za wywóz śmieci. Żeby zostać zwolnionym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację. W przypadku, gdy deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość (np. w budynku oprócz prowadzonej przez nas działalności są inne firmy), informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji. 

 

Jak zgłosić zmianę, by nie płacić za odbiór odpadów?

 

  1. 1. Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  2. 2. W części B „Obowiązek złożenia deklaracji” należy zaznacz X przy polu: Ustanie obowiązku uiszczania opłaty oraz wpisać miesiąc i rok np.: kwiecień 2020 – zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  3. 3. W części G  „Wyliczenie miesięcznej kwoty opłaty” w pozycji 125 należy wpisać 0 zł
  4. 4. Należy wypełnić pozostałe pozycje deklaracji (części: C, D.1., D.2., E.1. E.2. oraz w części H podpisać dokument). 
  5. 5. Deklarację można przesłać przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, tradycyjnie pocztą lub złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17.
  6. 6. Wznowienie działalności powinno być zgłoszone w ten sam sposób - przez niezwłoczne złożenie nowej deklaracji.

 

DEKLARACJE DO POBRANIA: