Miasto Łuków popierając społeczną inicjatywę #zostańwdomu prosi mieszkańców o odpowiedzialne zachowanie w czasie panującej aktualnie trudnej sytuacji epidemicznej. Szczególny apel kierowany jest do osób starszych, którzy winni udawać się na zakupy, czy do apteki jedynie w sytuacjach naprawdę koniecznych. Poniżej wskazano dotychczasowe przedsięwzięcia samorządu miejskiego i jednostek podległych mające na celu ograniczenie występowania potencjalnych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 w Łukowie.

Urząd Miasta Łuków w trosce o bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców oraz swoich pracowników zrezygnował m.in. z bezpośredniej obsługi interesantów. Odwołane zostały przyjęcia mieszkańców przez burmistrza, wprowadzono też obostrzenia w poruszaniu się w budynku magistratu. Wejście do urzędu możliwe jest tylko głównym wejściem. Zamknięte dla interesantów zostały ponadto budynki wydziałów zlokalizowane poza główną siedzibą urzędu przy ul. Piłsudskiego. Praca Urzędu odbywa się na bieżąco.

Od czwartku 26 marca przyjmowanie dokumentów w formie papierowej odbywa się wyłącznie na zasadzie wrzucenia ich do specjalnej urny wystawionej na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 17, aczkolwiek sugerujemy załatwianie swoich spraw za pośrednictwem poczty e-mail, platformy ePUAP, telefonicznie bądź w ostateczności drogą pocztową. Na dokumentach należy podać dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a do wniosków należy dołączać wymagane załączniki oraz w razie konieczności potwierdzenie opłaty.

W trosce o wspólne dobro podczas trwania epidemii koronawirusa do odwołania zawieszona została fizyczna działalność kas w budynku Urzędu Miasta, wobec czego wszelkie należności powinny być dokonywane za pomocą bankowości elektronicznej. W przypadku naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat (np. w przypadku braku możliwości dokonania zapłaty poprzez bankowość elektroniczną) będzie możliwość złożenia przez podatnika stosownego wniosku o udzielenie ulgi w spłacie, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 z późn. zm.).

Na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych należących do miasta, a także - dzięki porozumieniu z Łukowską Spółdzielnią Mieszkaniową - na klatkach schodowych bloków wielorodzinnych na osiedlach mieszkaniowych pojawiły się plakaty z numerami telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Oddziału Zakaźnego SP ZOZ w Łukowie, a także Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto informacje te będą widnieć na terenie wspólnot mieszkaniowych, których administratorem jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie. Urząd zachęca też zarządców pozostałych wspólnot mieszkaniowych do pobrania plakatów ze strony internetowej oraz samodzielnego wydrukowania i rozwieszenia ich na terenie wspólnot. Plakat można pobrać poniżej. Ponadto mieszkańcy są informowani za pomocą komunikatów głosowych o konieczności pozostania w domu i unikania skupisk ludzkich.

 

Ważne numery telefonów

 

Innymi działaniami podjętymi przez samorząd w celu ograniczania potencjalnych ognisk koronawirusa SARS-CoV-2 jest zamknięcie do odwołania miejskich placów zabaw i zawieszenie handlu na targowisku miejskim przy ul. Prusa. Ponadto na mocy ogólnokrajowych przepisów wstrzymana została działalność instytucji kultury, miejsc rozrywki i innych, do których zaliczyć można Łukowski Ośrodek Kultury i Kino Łuków, Miejską Bibliotekę Publiczną w Łukowie, a także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie. Z kolei zamknięte fizycznie placówki oświatowe realizują program nauczania w oparciu o ogólnokrajowe przepisy i zarządzenia. Drogą elektroniczną odbywa się także rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli.

Ze względów epidemicznych ograniczono także funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łukowie, który odbiera niemożliwe do segregowania w sposób konwencjonalny odpady jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Jednakże jak podkreślają władze spółki, Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie pracuje poza tym w normalnym trybie co oznacza, że w mieście nie jest zagrożony odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków, a także doprowadzanie wody mieszkańcom. Ponadto nie są zagrożone dostawy energii cieplnej produkowanej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się na terenie województwa lubelskiego oraz powiatu łukowskiego przypadków koronawirusa SARS-CoV-2, władze miasta przygotowują też pakiet wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych trudną sytuacją. Przedsiębiorcy, którzy wstrzymali działalność gospodarczą w związku z epidemią koronawirusa, mogą zostać zwolnieni z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły dostępne są pod adresem: http://www.lukow.pl/index.php/aktualnosci/19-aktualnosci/5274-uwaga-przedsiebiorcy-mozliwosc-zwolnienia-z-oplat

Miasto apelując o stosowanie się do zasad towarzyszących społecznej akcji #zostańwdomu prosi także podmioty prywatne (m.in. sklepy wielkopowierzchniowe i inne zakłady pracy) o zachowanie szczególnej ostrożności jeśli chodzi o przebywanie na ich terenie dużej liczby osób. Samorząd zwraca się też z prośbą do mieszkańców o otoczenie szczególnym wsparciem - również psychologicznym - seniorów, a także najmłodszych mieszkańców miasta. Osoby wymagające pomocy chociażby w organizacji zakupów, bądź pragnące bezinteresownie pomagać potrzebującym, mogą kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie. Ponadto władze miasta proszą mieszkańców o respektowanie odgórnych przepisów i zaleceń wydawanych przez stronę rządową, a także o odpowiedzialne zachowanie m.in. podczas robienia zakupów w sklepach bądź aptekach.