Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 5 września 2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Klub Abstynenta „Jutrzenka” z siedzibą w 21-400 Łuków, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 45A, na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 32 w/w ustawy) pt. „Wsparcie Klubu poprzez dotację na działalność statutowa Klubu Abstynenta ”JUTRZENKA’’ w Łukowie” do realizacji w okresie od 25.09.2023 r. do dnia 15.11.2023 r.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Jutrzenka”, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadania.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM.