Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 6 listopada 2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 32 w/w ustawy) pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez taniec - doskonalenie tańców z regionu rzeszowskiego i lubelskiego w trakcie warsztatów szkoleniowych w miejscowości Brok” do realizacji w okresie od 01.12.2023 r. do dnia 11.12.2023 r. .

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Nasz Region”, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadania.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM.