Unieważnienie przetargu  na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia o unieważnieniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 31 października 2023 r. godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie przy ul. Kiernickich, przy ul. Poważe i przy Alejach Ryszarda Kaczorowskiego w części dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Kiernickich oznaczonej Nr 10048/1 o pow. 995 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00064614/2.

W toku przygotowywania dokumentacji w celu podpisania umowy notarialnej stwierdzono, iż nie został zachowany termin wynikający z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

W związku z powyższym przetarg podlega unieważnieniu, a uczestnikowi, który wygrał przetarg odmawia się zawarcia umowy sprzedaży.

Czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną przeprowadzone ponownie w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski